ونوین

شنیده شده بزودی نماد ونوین با احتمال افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت بازگشایی خواهد شد. امری که اثرات قابل توجهی بر نمادهایی چون وصنا،وبشهر،وساخت و ثنوسا برجای خواهد گذاشت. از دیگر سو، ونوین برنامه افزایش سرمایه 150 درصدی، یعنی از 800 میلیارد تومان فعلی به 2000 میلیارد تومان را در دستور کار دارد که طی ماههای آینده اجرایی خواهد شد.سهام وصنا بیشترین تاثیر را از این موضوع می پذیرد.
دسته بندی : اخبار - شایعات و شنیده های بازار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20